നഗരസഭകള്‍ക്ക് ഡിപിആര്‍ തയ്യാറാക്കാന്‍ അര്‍ബണ്‍ 2020 പദ്ധതി......... പാര്‍ട്ണര്‍ കേരള മിഷന്‍ രൂപവല്‍ക്കരിച്ചു.......21 വര്‍ഷത്തിനുശേഷം ആദ്യമായി സംസ്ഥാനത്തെ 32 നഗരസഭകളുടെ ഗ്രേഡ് ഉയര്‍ത്തി... പുതിയ 15 ഒന്നാം ഗ്രേഡ് നഗരസഭകള്‍..... നഗരസഭകളില്‍ കെട്ടിട നി‍ര്‍മ്മാണത്തിനുള്ള അപേക്ഷകളും അനുമതിയും ഓണ്‍ലൈന്‍ വഴി.... ..