സംസ്ഥാനത്ത് 28 പുതിയ നഗരസഭകള്‍

....വികേന്ദ്രീകൃത ആസൂത്രണം ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന നഗര-ഗ്രാമാസൂത്രണ ബില്‍ അടുത്ത നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തില്‍ ... ... ..

Headlines


http://www.doolnews.com/?s=manjalamkuzhi&x=21&y=15
മാലിന്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പത്രവാര്‍ത്തകള്‍ കാണാന്‍ ഇവിടെ ക്ളിക്ക് ചെയ്യുക


http://www.madhyamam.com/news/228915/130605
http://www.manoramaonline.com/cgi-bin/MMOnline.dll/portal/localContentView.do?tabId=16&programId=1079897624&contentId=14238515&district=Thiruvananthapuram&BV_ID=@@@

http://www.mathrubhumi.com/thrissur/news/2305113-local_news-thrissur-%E0%B4%A4%E0%B5%83%E0%B4%B6%E0%B5%8D%E0%B4%B6%E0%B5%82%E0%B4%B0%E0%B5%8D%E2%80%8D.html

http://www.manoramaonline.com/cgi-bin/MMOnline.dll/portal/localContentView.do?tabId=16&programId=1079897624&contentId=14158655&district=Thrissur&BV_ID=@@@ http://news.keralakaumudi.com/news.php?nid=bf0a910780752c4928354a2b7ca41b58
 http://www.madhyamam.com/news/211204/130131

 http://www.madhyamam.com/news/211400/130201
 http://newindianexpress.com/cities/kochi/article1468099.ece

നഗരവികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാര്‍ത്തകള്‍ക്ക് ഇവിടെ ക്ളിക്ക് ചെയ്യുക

http://www.mathrubhumi.com/online/malayalam/news/story/2311565/2013-06-01/kerala
http://epaper.newindianexpress.com/c/1139343

http://www.mathrubhumi.com/thiruvananthapuram/news/2306243-local_news-Thiruvananthapuram-%E0%B4%A4%E0%B4%BF%E0%B4%B0%E0%B5%81%E0%B4%B5%E0%B4%A8%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B4%AA%E0%B5%81%E0%B4%B0%E0%B4%82.html
http://www.manoramaonline.com/cgi-bin/MMOnline.dll/portal/localContentView.do?tabId=16&contentId=14169002&district=Thiruvananthapuram&programId=1079897613&BV_ID=@@@
http://www.madhyamam.com/news/222506/130422
 http://newindianexpress.com/cities/kochi/article1459708.ece
 http://www.mathrubhumi.com/thrissur/news/2106660-local_news-guruvayoor-

 http://www.manoramaonline.com/cgi-bin/MMOnline.dll/portal/ep/malayalamContentView.do?
http://www.manoramaonline.com/cgi-bin/MMOnline.dll/portal/ep/malayalamContentView.do?
www.thehindu.com/news/cities/Kochi/state-snubs-report-on-illegal-buildings-officials-to-face-heat/article4419737.ece
www.thehindu.com/news/cities/Kochi/impetus-to-metropolitan-authority-plan/article4405055.ece
http://www.mathrubhumi.com/online/malayalam/news/story/2166879/2013-03-12/kerala
http://www.manoramaonline.com/cgi-bin/MMOnline.dll/portal/ep/malayalamContentView.do?contentId=13622412&programId=1073753765&channelId=-1073751706&BV_ID=@@@&tabId=11
http://www.chandrikadaily.com/contentspage.aspx?id=8489
http://www.manoramaonline.com/cgi-bin/MMOnline.dll/portal/localContentView.
 http://www.chandrikadaily.com/contentspage.aspx?id=14413


ന്യൂനപക്ഷ ക്ഷേമ വകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാര്‍ത്തകള്‍ക്ക് ഇവിടെ ക്ളിക്ക് ചെയ്യുക

1. http://www.madhyamam.com/news/215615/130303
2. http://www.deshabhimani.com/newscontent.php?id=270677
3.http://www.manoramaonline.com/cgi-bin/MMOnline.dll/portal/localContentView.do?
4.http://www.deshabhimani.com/newscontent.php?id=273667
5.http://www.mathrubhumi.com/wayanad/news/2161497-local_news-Kalpatta
6.http://www.mathrubhumi.com/wayanad/news/2161493-local_news-Kalpatta

പൊതുപരിപാടികള്‍


 http://www.mathrubhumi.com/wayanad/news/2161499-local_news-sulthan%20batheri
http://www.manoramaonline.com/cgi-bin/MMOnline.dll/portal/localContentView.do?
http://www.manoramaonline.com/cgi-bin/MMOnline.dll/portal/localContentView.do?district=Malappuram&contentId
 http://www.mathrubhumi.com/online/malayalam/news/story/2223699/2013-04-12/kerala
http://www.manoramaonline.com/cgi-bin/MMOnline.dll/portal/localContentView.do
http://www.mathrubhumi.com/thrissur/news/2235498-local_news-iringalakukuda-
http://www.mathrubhumi.com/thrissur/news/2235488-local_news-thrissur-
http://www.manoramaonline.com/cgi-bin/MMOnline.dll/portal/localContentView.do?
http://www.manoramaonline.com/cgi-bin/MMOnline.dll/portal/localContentView.do?

നിയമസഭയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാര്‍ത്തകള്‍

No comments:

Post a Comment

.