സംസ്ഥാനത്ത് 28 പുതിയ നഗരസഭകള്‍

....വികേന്ദ്രീകൃത ആസൂത്രണം ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന നഗര-ഗ്രാമാസൂത്രണ ബില്‍ അടുത്ത നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തില്‍ ... ... ..

My Life

Early Days

Father: Manjalamkuzhi Mohammed Alias Manu
Mother: Perincheeri Kunhaysha
Born on 1st January 1952 as th 5th child  and 4th son among 10 children
Brothers: Alavi, Ahammed, (late) Unniavara, Moideen, Hyder, Abdulla, Aboobacker Siddique
Sisters: Beevi, Kadeeja

Education

School at Mankada Govt. High School
Predegree at MES Mannarkad College
BA in English at Farooq College(not completed)
Appeared for ACCA UK

Career

1971 : Began as an office assistant in UAE
1980: Started business in KSA
1988: Released my 1st Film DHWANI under the banner of MAK production, completed 25 film and  produced hits like THE KING, ORU ABIBASHAKANTE CASE DIARY
1996: Began my political  career
2001: Became  MLA of Mankada and resigned on 26th of October 2010
2007: Began the works of an Educational society and is still The Chairman of GEMS
2011:Got elected as the MLA of Perinthalmanna
2012: Sworn in to the Oomen Chandi government as the Minister for Urban development and Minority Welfare

Previous social involvements

Director in NORKA ROOTS; as a nominee by the government
General Secretary of Kerala Pravasi Sangham
Chairman of Library Committee of Kerala Legislative Assembly and chief editor of Samajika
Chairman of Pravasis Ltd
Founding Director of EMS Co-operative Hospital
Chairman of Moyinkutty Vaidyar Smarakam
Malayalam Communication (Kirali TV) Director

Family

Wife      : APM Raziya, D/o late C P Kunjalikutty Keyi(Ex MLA)
Children: Amjad Ali
               Dr. Aysha Mishal
               Ameena Shahzad
               Mohammed Arif