സംസ്ഥാനത്ത് 28 പുതിയ നഗരസഭകള്‍

....വികേന്ദ്രീകൃത ആസൂത്രണം ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന നഗര-ഗ്രാമാസൂത്രണ ബില്‍ അടുത്ത നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തില്‍ ... ... ..

Tuesday, March 11, 2014

ഷീലാ ദീക്ഷിതിന് സ്വാഗതം...

കേരളത്തിന്റെ 22-മത്തെ ഗവര്‍ണറായി ചുമതലയേറ്റ രാഷ്ട്രതന്ത്രജ്ഞയും പ്രഗല്‍ഭയായ ഭരണാധികാരിയുമായ ശ്രീമതി ഷീല ദീക്ഷിതിന് സ്വാഗതം

No comments:

Post a Comment

.