സംസ്ഥാനത്ത് 28 പുതിയ നഗരസഭകള്‍

....വികേന്ദ്രീകൃത ആസൂത്രണം ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന നഗര-ഗ്രാമാസൂത്രണ ബില്‍ അടുത്ത നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തില്‍ ... ... ..

Wednesday, April 1, 2015

അലിഗഡ് മുസ്്‌ലിം സര്‍വ്വകലാശാല സ്‌പെഷ്യല്‍ ക്യാമ്പസില്‍ നടപ്പാക്കുന്ന വികസന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് 2015 ഫെബ്രുവരി 19ന് ക്യാമ്പസില്‍ നടത്തിയ വാര്‍ത്താസമ്മേളനം.

No comments:

Post a Comment

.