സംസ്ഥാനത്ത് 28 പുതിയ നഗരസഭകള്‍

....വികേന്ദ്രീകൃത ആസൂത്രണം ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന നഗര-ഗ്രാമാസൂത്രണ ബില്‍ അടുത്ത നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തില്‍ ... ... ..

Wednesday, June 30, 2010

പ്രവാസി ബില്‍ ഒരു നവരാഷ്ട്രീയസങ്കല്പത്തിനു ആരംഭം

No comments:

Post a Comment

.