സംസ്ഥാനത്ത് 28 പുതിയ നഗരസഭകള്‍

....വികേന്ദ്രീകൃത ആസൂത്രണം ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന നഗര-ഗ്രാമാസൂത്രണ ബില്‍ അടുത്ത നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തില്‍ ... ... ..

Thursday, April 28, 2011

What more do we have to see for proof?


1 comment:

  1. Yes! It is enough. A new born baby can also recognize this except those politicians who are licking the the bare foot of Business Corporates.

    ReplyDelete

.