സംസ്ഥാനത്ത് 28 പുതിയ നഗരസഭകള്‍

....വികേന്ദ്രീകൃത ആസൂത്രണം ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന നഗര-ഗ്രാമാസൂത്രണ ബില്‍ അടുത്ത നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തില്‍ ... ... ..

Monday, August 22, 2011

Remembering Ramadan


For any Muslim, Ramadan is actually the month of knowing thyself. Day-long fasting and all-night prayers intoxicate one from all those year-long unorganized lifestyle, where one forgets a lot of life and after-life. Another crafty task for me is still is the distribution of Zakath.

Iftars, unlike the present day hooplas and power meetings, were actually the short break of the day; between fasting and prayers. As a kid, I too always look forwarded to those breaks, because a day’s fast was too long for a kid to know the pain of hunger. No food tasted better than those we ate during Iftars.

Another Ifthar that I recall is the one I had at Makkah, on the 27th night of Ramadan, long ago. Expected to be the LailatulQadr, it is always the busiest day in Makkah. With just a date and zamzam water, we opened fast that day; that too, which was passed on by a fellow-Muslim. 

That day, while performing Namaz, I felt the unity that all Muslims (kings and slaves alike) share while bowing to God, in the same focus point, with the same satisfaction of breaking fast; after a days hunger. For me, that was the moment which made me understand the real meaning of Ramadan  


1 comment:

  1. അലിക്കാ !

    റംസാന്‍- പെരുന്നാള്‍ ആശംസകള്‍

    ReplyDelete

.