സംസ്ഥാനത്ത് 28 പുതിയ നഗരസഭകള്‍

....വികേന്ദ്രീകൃത ആസൂത്രണം ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന നഗര-ഗ്രാമാസൂത്രണ ബില്‍ അടുത്ത നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തില്‍ ... ... ..

Monday, October 31, 2011

സമാനതകള്‍ ഇല്ലാത്ത നിയമസഭ സാമാജികന്‍ ആയിരുന്ന ടി എം ജേക്കബിന് ആദരാഞ്ജലികള്‍. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മാവിനു നിത്യശാന്തി നേരുന്നു.

No comments:

Post a Comment

.