സംസ്ഥാനത്ത് 28 പുതിയ നഗരസഭകള്‍

....വികേന്ദ്രീകൃത ആസൂത്രണം ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന നഗര-ഗ്രാമാസൂത്രണ ബില്‍ അടുത്ത നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തില്‍ ... ... ..

Monday, September 24, 2012

ആദരാഞ്ജലികള്‍


മലയാള സിനിമയില്‍ മറക്കാന്‍ കഴിയാത്ത വേഷങ്ങള്‍ അവതരിപ്പിച്ചു വിട വാങ്ങിയ തിലകന് ആദരാഞ്ജലികള്‍. എന്റെ പല സിനിമകളിലും അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ 2 വേഷങ്ങള്‍ എനിക്ക് ഏറെ ഹൃദ്യം ആണ്. ധ്വനിയിലെ വെട്ടുകുഴിയും, മഹാനഗരത്തിലെ കേളു റൈറ്ററും.

No comments:

Post a Comment

.