സംസ്ഥാനത്ത് 28 പുതിയ നഗരസഭകള്‍

....വികേന്ദ്രീകൃത ആസൂത്രണം ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന നഗര-ഗ്രാമാസൂത്രണ ബില്‍ അടുത്ത നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തില്‍ ... ... ..

Monday, June 11, 2012

യു ഡി എഫ് സര്‍ക്കാരിന്റെ ഒന്നാം വാര്‍ഷികവും,  നഗരവികസന മന്ത്രി എന്ന നിലയില്‍ ഞാന്‍ 2 മാസവും പൂര്‍ത്തിയാക്കുമ്പോള്‍ , ഈ ബ്ലോഗില്‍ എന്റെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ ഒരു സംഗ്രഹം എഴുതണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍, സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലെ പൊടിക്കൈ പ്രയോഗങ്ങളെക്കാള്‍ ഔദ്യോഗിക കൃത്യനിര്‍വഹണത്തില്‍ വിശ്വസിക്കുന്ന എനിക്ക്, അത്തരം ഒന്ന് തയ്യാറാക്കാന്‍ സമയം തികഞ്ഞിട്ടില്ല. നിങ്ങളുടെ സ്നേഹം നിറഞ്ഞ സ്വീകരണങ്ങളില്‍ പങ്കെടുക്കാന്‍ കഴിയാത്തതിനും മറ്റൊരു കാരണവും എനിക്ക് പറയാനില്ല. താമസിയാതെ തന്നെ, എന്റെ ഒരു പ്രവര്‍ത്തന റിപ്പോര്‍ട്ട് ഞാന്‍ ഇതില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ്. ദയവു ചെയ്തു എന്റെ facebook പേജ് വീക്ഷിക്കുക.   

4 comments:

 1. Dear Minister

  Iam Dr.Ram Mohan R from Institute of Management in Government , Thiruvanathapuram. I would request you as a modern politician to commission Power from solidwaste projects in at least 30 blocks of the state to start with.This requires less than 1.5 acres of land and will generate electricity.This is being done in many places including singapre and it solves 2 issues- waste management and generates power.

  If this can happen in singapre and other modern states why not in India.I suggest u should immediately address the issue.If this can be worked out, it would be your singular contribution to Kerala society with the bonus of power generation.I am sure funds can be solicited from many agencies- Central and outside.

  Regards


  Dr.Ram Mohan R

  ReplyDelete
 2. Dear minister


  Forwarded in support of the mail i send earlier


  Dr.Ram Mohan R
  Professor
  IMG

  Singapore 2010 Waste Statistics


  The latest 2010 waste statistics and recycling rate for Singapore can be found at the National Environment Agency website.


  Waste Generated refers to the total amount of waste generated in Singapore, which is the addition of Waste Disposed and Waste Recycled. Waste Disposed refers to the total amount of waste disposed at the four waste-to-energy or incineration plants, and at the offshore Semakau Landfill. Waste Recycled refers to the total amount of waste that is recycled locally or exported overseas for recycling.

  In 2010, about 6.5 million tonnes of waste was generated in Singapore, and each person generated around 1,280 kg of waste in a year. The recycling rate in Singapore for 2010 is 58% and has been increasing steadily over the years. The government has set a target of 60% recycling rate by 2012 in the Singapore Green Plan 2012, and 70% recycling rate by 2030 in the Sustainable Singapore Blueprint.

  42% of Singapore’s waste is still disposed of, with 40% going to the waste-to-energy plants for incineration and energy recovery, and 2% of non-incinerable waste such as construction and demolition waste, used slag and treated sludge, going to the Semakau Landfill for landfilling.

  % Composition of Waste Generated

  The top 5 waste types make up 74% of the total waste generated in Singapore, which are either disposed of at the waste-to-energy plants and landfill, or recycled locally and exported:
  1.Paper/Cardboard (21%)
  2.Ferrous Metal (18%)
  3.Construction Debris (14%)
  4.Plastics (11%)
  5.Food Waste (10%)

  % Composition of Waste Disposed

  The top 3 waste types make up 66% of the total waste disposed in Singapore:
  1.Plastics (24%)
  2.Paper/Cardboard (23%)
  3.Food Waste (19%)

  % Composition of Waste Recycled

  The top 3 waste types make up 74% of the total waste recycled in Singapore:
  1.Ferrous Metal (30%)
  2.Construction Debris (24%)
  3.Paper/Cardboard (20%)

  Recycling Rate of Waste

  For the 3 common types of waste disposed, their recycling rate is still low:
  ■Plastics (11%)
  ■Food Waste (16%)
  ■Paper/Cardboard (53%)

  More efforts are needed to reduce the amount of paper, plastics and food waste disposed and to increase their recycling rates. Half of the paper and cardboard waste generated still ends up being burned at the waste-to-energy plants.

  Waste Statistics from 2000 to 2010

  From 2000 to 2010, the waste disposed has only dropped by 1% but the waste recycled has increased by a massive 102%. The total waste generated has increased by 40% from 4.6 million tonnes in 2000 to 6.5 million tonnes in 2010.

  The waste data show that the efforts of the government in promoting waste recycling has paid off. However, waste disposed has been increasing slowly since 2003. To work towards zero waste, there is a need for the total waste generated to reach a peak and decrease every year.

  This means that we can’t depend only on high rates of recycling but we also need greater reduction in the waste disposed, in other words, more reduce and reuse of waste. Recycling is still the least effective of the 3 Rs and should be practised last after reduce and reuse.

  ReplyDelete
 3. Please Mr.Ram Mohan, if you have a clear plan, can you contact my office with details?

  ReplyDelete

.