സംസ്ഥാനത്ത് 28 പുതിയ നഗരസഭകള്‍

....വികേന്ദ്രീകൃത ആസൂത്രണം ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന നഗര-ഗ്രാമാസൂത്രണ ബില്‍ അടുത്ത നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തില്‍ ... ... ..

Monday, February 17, 2014

മലപ്പുറം നഗരസഭയുടെ ശിഹാബ് തങ്ങള്‍ ഭവനപദ്ധതി


No comments:

Post a Comment

.