സംസ്ഥാനത്ത് 28 പുതിയ നഗരസഭകള്‍

....വികേന്ദ്രീകൃത ആസൂത്രണം ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന നഗര-ഗ്രാമാസൂത്രണ ബില്‍ അടുത്ത നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തില്‍ ... ... ..

Saturday, February 1, 2014

ന്യൂനപക്ഷ കമ്മിഷന്‍ ബില്‍ നിയമസഭയില്‍

ന്യൂനപക്ഷ കമ്മിഷന്‍ ബില്‍ നിയമസഭയില്‍
അവതരിപ്പിച്ച് നടത്തിയ പ്രസംഗം


https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=PrOryT3Jv2c

No comments:

Post a Comment

.