സംസ്ഥാനത്ത് 28 പുതിയ നഗരസഭകള്‍

....വികേന്ദ്രീകൃത ആസൂത്രണം ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന നഗര-ഗ്രാമാസൂത്രണ ബില്‍ അടുത്ത നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തില്‍ ... ... ..

Thursday, April 17, 2014

ആശംസകള്‍....

പരീക്ഷ എഴുതിയ എല്ലാവരും മികച്ച വിജയം നേടുന്ന കാലത്തിലേക്ക് അധികം ദൂരമില്ല. വിദ്യാഭ്യാസത്തില്‍ ലോകത്തില്‍ തന്നെ ശ്രദ്ധേയമായ പ്രദേശമായി മാറാന്‍ വൈകാതെ നമുക്ക് കഴിയും. എസ്എസ്എല്‍സി പരീക്ഷയില്‍ ഉപരിപഠനത്തിന് അര്‍ഹത നേടിയ എല്ലാവര്‍ക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ അഭിനന്ദനങ്ങള്‍......

No comments:

Post a Comment

.