സംസ്ഥാനത്ത് 28 പുതിയ നഗരസഭകള്‍

....വികേന്ദ്രീകൃത ആസൂത്രണം ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന നഗര-ഗ്രാമാസൂത്രണ ബില്‍ അടുത്ത നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തില്‍ ... ... ..

Sunday, December 1, 2013

സ്നേഹം നിറച്ച് സ്നേഹസംഗമയാത്രകള്‍see 'PHOTOES' for more....

No comments:

Post a Comment

.