സംസ്ഥാനത്ത് 28 പുതിയ നഗരസഭകള്‍

....വികേന്ദ്രീകൃത ആസൂത്രണം ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന നഗര-ഗ്രാമാസൂത്രണ ബില്‍ അടുത്ത നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തില്‍ ... ... ..

Tuesday, November 11, 2014

കല്‍പ്പാത്തി സംഗീതോല്‍സവം ഉദ്ഘാടനത്തിനിടെ


No comments:

Post a Comment

.