സംസ്ഥാനത്ത് 28 പുതിയ നഗരസഭകള്‍

....വികേന്ദ്രീകൃത ആസൂത്രണം ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന നഗര-ഗ്രാമാസൂത്രണ ബില്‍ അടുത്ത നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തില്‍ ... ... ..

Sunday, December 21, 2014

വ്യാപാരസ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് ഇനി ട്രേഡ് ലൈസന്‍സ്

https://www.youtube.com/watch?v=rD8LVkWThxU

വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്കും വ്യവസായങ്ങള്‍ക്കും ചെറിയ പെട്ടിക്കടകള്‍ക്കും 'ഡേഞ്ചറസ് ആന്റ് ഒഫന്‍സീവ്' എന്ന ഗണത്തില്‍പ്പെടുത്തിയുള്ള ലൈസന്‍സ് ആണ് നല്‍കിയിരുന്നത്. കടകളില്‍ ഓരോ ഇനത്തിനും വെവ്വേറെ നികുതി ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിരുന്നതിനാല്‍ പെട്ടിക്കടകള്‍ക്കുപോലും 2000-3000 രൂപ നികുതി നല്‍കേണ്ടി വന്നു. ഈ അശാസ്ത്രീയത ഒഴിവാക്കാനുള്ള ബില്‍ നിയമസഭ പാസാക്കി. ഡേഞ്ചറസ് ആന്റ് ഒഫന്‍സീവ് ലൈസന്‍സ് എന്ന പേര് ട്രേഡ് ലൈസന്‍സ് എന്നാക്കി മാറ്റാനും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. നഗരസഭകളുടെ പരിധിയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്കും ഇനിമുതല്‍ നഗരസഭകളുടെ അറിവോടെ മാത്രമേ പ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍ സാധിക്കു. നികുതി നിര്‍ണ്ണയത്തിലെ അപാകതകള്‍ പൂര്‍ണ്ണമായും പരിഹരിച്ചാണ് പുതിയ നിയമം കൊണ്ടുവരുന്നത്.

No comments:

Post a Comment

.