സംസ്ഥാനത്ത് 28 പുതിയ നഗരസഭകള്‍

....വികേന്ദ്രീകൃത ആസൂത്രണം ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന നഗര-ഗ്രാമാസൂത്രണ ബില്‍ അടുത്ത നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തില്‍ ... ... ..

Tuesday, December 2, 2014

കെ.കെ. മുഹമ്മദ് അബ്ദുല്‍സത്താറിന്റെ മാപ്പിള കീഴാള പഠനങ്ങള്‍ പുസ്തക പ്രകാശനം


No comments:

Post a Comment

.