സംസ്ഥാനത്ത് 28 പുതിയ നഗരസഭകള്‍

....വികേന്ദ്രീകൃത ആസൂത്രണം ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന നഗര-ഗ്രാമാസൂത്രണ ബില്‍ അടുത്ത നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തില്‍ ... ... ..

Thursday, September 26, 2013

റോഡ് നവീകരണത്തിനായി 34 കോടി

റോഡ് നവീകരണത്തിനായി മലപ്പുറം നഗരസഭക്ക് 15 കോടി രൂപയും പുതിയ നഗരസഭകളായ കോട്ടക്കല്‍ , നിലമ്പൂര്‍ എന്നിവക്ക് എസ്റ്റിമേറ്റ് ലഭിക്കുന്ന മുറക്ക് 4.5 കോടി രൂപയും അനുവദിക്കാന്‍ മന്ത്രിസഭ തീരുമാനിച്ചു. തൊടുപുഴ, പാല, കോട്ടയം, ആലപ്പുഴ, പാലക്കാട്, കണ്ണൂര്‍, കാസര്‍കോട് എന്നീ നഗരസഭകള്‍ക്ക് ആകെ 10 കോടി രൂപയും നവീകരണത്തിന്റെ എസ്റ്റിമേറ്റ് ലഭിക്കുന്ന മുറക്ക് അനുവദിക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.

1 comment:

  1. കുന്നംകുളം നഗരസഭയിലെ പ്രധാന റോഡുകൾ പലതും തകര്ന്നു കിടക്കുകയാണ് ,നഗരസഭയ്ക്ക് ഫണ്ട്‌ അനുവദിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും നടപടിയെടുത്തിട്ടുണ്ടോ ?

    ReplyDelete

.