സംസ്ഥാനത്ത് 28 പുതിയ നഗരസഭകള്‍

....വികേന്ദ്രീകൃത ആസൂത്രണം ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന നഗര-ഗ്രാമാസൂത്രണ ബില്‍ അടുത്ത നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തില്‍ ... ... ..

Monday, September 23, 2013

വികസനത്തിന് ചാലക്കുടി മാതൃക


 ചാലക്കുടി നഗരസഭയെ അഭിനന്ദിക്കാതെ വയ്യ. സര്‍ക്കാര്‍ഫണ്ടിനെ മാത്രം ആശ്രയിക്കാതെ ജനകീയ പങ്കാളിത്തത്തോടെ ടൌണ്‍ഹാള്‍ നിര്‍മ്മാണം തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. വ്യത്യാസങ്ങളേതുമില്ലാതെ സമൂഹത്തിന്റെ നാനാതുറകളില്‍നിന്നുള്ളവര്‍ നല്‍കുന്ന തുക ഉപയോഗിച്ചാണ് അഞ്ചു കോടി രൂപ ചിലവില്‍ ടൌണ്‍ഹാള്‍ നിര്‍മ്മിക്കുന്നത്. പൊതുപ്രവര്‍ത്തകരും സാധാരണക്കാരും സിനിമാ പ്രവര്‍ത്തകരും മറ്റെല്ലാവരും ഇതില്‍ പങ്കാളികളാവുന്നു. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വികസന ഭാവിയില്‍ ഒരുപക്ഷെ ആദ്യത്തെ വലിയ മാതൃകയാണിത്. ഈ പദ്ധതിക്ക് പിന്നില്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ച നഗരസഭയെയും ചാലക്കുടിയുടെ മോഹസാഫല്യത്തിനായി സംഭാവനകള്‍ നല്‍കിയവരെയും ഞായറാഴ്ചയിലെ ചടങ്ങ് ധന്യമാക്കിയ നാട്ടുകാരെയും എല്ലാവരെയും അഭിനന്ദിക്കുന്നു. നിര്‍മ്മാണ പ്രവൃത്തി ഉടന്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കാനും സുതാര്യമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കാനും കഴിയട്ടെയെന്ന് ആശംസിക്കുന്നു

No comments:

Post a Comment

.