സംസ്ഥാനത്ത് 28 പുതിയ നഗരസഭകള്‍

....വികേന്ദ്രീകൃത ആസൂത്രണം ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന നഗര-ഗ്രാമാസൂത്രണ ബില്‍ അടുത്ത നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തില്‍ ... ... ..

Monday, July 1, 2013

മാതൃഭൂമി ടിവി-നിതാഖാത്ത് പ്രശ്നത്തില്‍ നടത്തിയ അകംപുറം

ജൂണ്‍ 23ന് മാതൃഭൂമി ടിവിയില്‍‌ അകംപുറം പരിപാടിയില്‍ പങ്കെടുത്തപ്പോള്‍...


http://www.youtube.com/watch?v=qVquEpVAvRs

http://www.youtube.com/watch?v=HVO4WC3ZKH8

No comments:

Post a Comment

.