സംസ്ഥാനത്ത് 28 പുതിയ നഗരസഭകള്‍

....വികേന്ദ്രീകൃത ആസൂത്രണം ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന നഗര-ഗ്രാമാസൂത്രണ ബില്‍ അടുത്ത നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തില്‍ ... ... ..

Monday, July 1, 2013

ഏഷ്യാനെറ്റ് നേര്‍ക്കുനേര്‍

പകര്‍ച്ച വ്യാധികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 2013 ജൂണ്‍ 13ന് ഏഷ്യാനെറ്റിന്റെ നേര്‍ക്കുനേര്‍ പരിപാടി


                                                      http://www.youtube.com/watch?v=dDTusTj7isY

http://www.youtube.com/watch?v=dTIlZqF0-Ew#!


No comments:

Post a Comment

.