സംസ്ഥാനത്ത് 28 പുതിയ നഗരസഭകള്‍

....വികേന്ദ്രീകൃത ആസൂത്രണം ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന നഗര-ഗ്രാമാസൂത്രണ ബില്‍ അടുത്ത നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തില്‍ ... ... ..

Tuesday, July 30, 2013

നന്ദി..

ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ കഴിഞ്ഞ 26ന് വിടപറഞ്ഞു. കുടുംബത്തിനുണ്ടായ ദു:ഖത്തില്‍ നേരിട്ടും അല്ലാതെയും പങ്കുചേരുകയും ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും പ്രാര്‍ത്ഥനകളില്‍ പങ്കുകൊള്ളുകയും ചെയ്ത എല്ലാവരോടും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഈ പുണ്യറമസാനിലും ശേഷവും പ്രാര്‍ത്ഥനകളില്‍ ഉമ്മയെകൂടി ഉള്‍പ്പെടുത്തണമെന്നും മയ്യിത്ത് നമസ്കരിക്കണമെന്നും അഭ്യര്‍ത്ഥിക്കുന്നു. 


Thank you for consoling and sharing our grief on  the sad demise of my beloved mother. Please include my mother in your prayers in the Holy month of Ramzan and after.        

1 comment:

.