സംസ്ഥാനത്ത് 28 പുതിയ നഗരസഭകള്‍

....വികേന്ദ്രീകൃത ആസൂത്രണം ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന നഗര-ഗ്രാമാസൂത്രണ ബില്‍ അടുത്ത നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തില്‍ ... ... ..

Saturday, March 23, 2013

മലപ്പുറം നഗരസഭയുടെ വാര്‍ഷിക പദ്ധതി പൂര്‍ത്തീകരണവും വികലാംഗര്‍ക്ക് ഉപകരണ വിതരണവും

മലപ്പുറം നഗരസഭ വികലാംഗര്‍ക്ക് നല്‍കുന്ന ഉപകരണങ്ങള്‍ നഗരകാര്യമന്ത്രി മഞ്ഞളാംകുഴി അലി വിതരണം ചെയ്യുന്നു.No comments:

Post a Comment

.