സംസ്ഥാനത്ത് 28 പുതിയ നഗരസഭകള്‍

....വികേന്ദ്രീകൃത ആസൂത്രണം ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന നഗര-ഗ്രാമാസൂത്രണ ബില്‍ അടുത്ത നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തില്‍ ... ... ..

Thursday, March 21, 2013

ബി. സത്യന്‍ എംഎല്‍എയുടെ സബ്മിഷനുള്ള മറുപടി

ആറ്റിങ്ങല്‍ നഗരത്തിലെ ഗതാഗതക്കുരുക്ക് സര്‍ക്കാരിന്റെ ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ നഗരസഭാ റോഡ് വികസന പദ്ധതിക്കായുള്ള നിര്‍ദേശങ്ങളൊന്നുംതന്നെ നഗരകാര്യവകുപ്പിന് ഇതുവരെ സമര്‍പ്പിച്ചിട്ടില്ല. സമര്‍പ്പിക്കുന്ന മുറക്ക് പരിശോധിക്കാം.
 ശുചിത്വ മേഖലയില്‍ പണിയെടുക്കുന്നവര്‍ക്ക് ശമ്പളവും മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങളും അതാത് നഗരസഭകള്‍തന്നെ നല്‍കണമെന്നതിനാല്‍ ആറ്റിങ്ങല്‍ നഗരസഭയെ മാത്രം പ്രസ്തുത ബാധ്യതയില്‍നിന്ന് ഒഴിവാക്കാന്‍ സാധിക്കില്ല. അവിടെ ചവര്‍ സംസ്കരണ പ്ളാന്റ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും പിന്നീട് അത് നവീകരിച്ച് കുറ്റമറ്റതാക്കുന്നതിനുമായി സര്‍ക്കാര്‍ വിവിധ ഏജന്‍സികള്‍ വഴി 252.7 ലക്ഷം രൂപയോളം നല്‍കിയിരുന്നു. നഗരസഭ പ്ലാന്റ് സ്തുത്യര്‍ഹമായി പ്രവര്‍ത്തിപ്പിച്ചുവരുന്നുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്തെ ഒരു മാതൃകാ പ്ലാന്റായി സര്‍ക്കാര്‍ ഇതിനെ കാണുന്നു. 

No comments:

Post a Comment

.