സംസ്ഥാനത്ത് 28 പുതിയ നഗരസഭകള്‍

....വികേന്ദ്രീകൃത ആസൂത്രണം ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന നഗര-ഗ്രാമാസൂത്രണ ബില്‍ അടുത്ത നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തില്‍ ... ... ..

Wednesday, March 20, 2013

ഷാഫി പറമ്പിലിന്റെ സബ്മിഷനുള്ള മറുപടി

പാലക്കാട് നഗരസഭ മാസ്റ്റര്‍ പ്ലാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവ് (എംഎസ്) നമ്പര്‍ 236-86-എല്‍.. എ ഡി 20.11.86 പ്രകാരം നിലവില്‍ വന്നു. 11.11.2009ലെ സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവ് (എംഎസ്) 210-09-ത.സ്വ.ഭ.വ. പ്രകാരം പ്രസ്തുത സ്കീമിലെ സോണിങ്ങ് റഗുലേഷന്‍ കാലോചിതമായി പരിഷ്കരിച്ചിരുന്നു. ഈ ഉത്തരവ് അനുസരിച്ച് 25.10.2008ന് മുമ്പ് സ്ഥലം വാങ്ങിയ ഒറ്റക്കുടുംബ താമസക്കാര്‍ക്ക് പാടശേഖരങ്ങളില്‍ 200 ചതുരശ്ര മീറ്റര്‍ വരെ വിസ്ത്രീര്‍ണ്ണമുള്ള വീടുകള്‍ നിര്‍മ്മിക്കാന്‍ അനുമതിയുണ്ട്. ഈ ആനുകൂല്യം 25.10.2008ന് ശേഷം സ്ഥലം വാങ്ങിയവര്‍ക്ക് കൂടി ലഭ്യമാക്കണമെന്ന ആവശ്യമുയര്‍ന്നതിനെ തുടര്‍ന്ന് സര്‍ക്കാര്‍ ഇക്കാര്യം വിശദമായി പരിശോധിക്കുകയും 15.15.2012 ലെ സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവ് (എംഎസ്) 127-12-ത.സ്വ.ഭ.വ. ഉത്തരവ് പ്രകാരം കരട് വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതിന്‍മേലുള്ള നിര്‍ദേശങ്ങളും പരാതികളും സ്വീകരിക്കുന്നതിന് പാലക്കാട് ജില്ലാ ടൌണ്‍പ്ലാനറെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഇതുസംബന്ധിച്ച് നിര്‍ദേശങ്ങളോ പരാതികളോ ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ജില്ലാ ടൌണ്‍പ്ലാനര്‍ ഇക്കാര്യം ചീഫ് ടൌണ്‍ പ്ലാനറെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതുസംബന്ധിച്ച അന്തിമ വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി ഉടന്‍ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.

No comments:

Post a Comment

.