സംസ്ഥാനത്ത് 28 പുതിയ നഗരസഭകള്‍

....വികേന്ദ്രീകൃത ആസൂത്രണം ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന നഗര-ഗ്രാമാസൂത്രണ ബില്‍ അടുത്ത നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തില്‍ ... ... ..

Friday, June 7, 2013

നഗരകാര്യ, ന്യൂനപക്ഷക്ഷേമ വകുപ്പുകളുടെ രണ്ടുവര്‍ഷത്തെ നേട്ടങ്ങള്‍

സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന്റെ രണ്ടാം വാര്‍ഷികത്തിന്റെ ഭാഗമായി നഗര കാര്യ, ന്യൂനപക്ഷ ക്ഷേമ വകുപ്പുകളുടെ രണ്ടുവര്‍ഷത്തെ നേട്ടങ്ങള്‍ മന്ത്രി മഞ്ഞളാംകുഴി അലി തിരുവനന്തപുരത്ത് വാര്‍ത്താ സമ്മേളത്തില്‍ വിശദീകരിച്ചു.


http://www.manoramaonline.com/cgi-bin/MMOnline.dll/portal/localContentView.do?tabId=16&contentId=14239630&district=Thiruvananthapuram&programId=1079897613&BV_ID=@@@

http://www.mathrubhumi.com/online/malayalam/news/story/2321687/2013-06-07/kerala

http://www.mathrubhumi.com/thiruvananthapuram/news/2322802-local_news-thiruvananthapuram-%E0%B4%A4%E0%B4%BF%E0%B4%B0%E0%B5%81%E0%B4%B5%E0%B4%A8%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B4%AA%E0%B5%81%E0%B4%B0%E0%B4%82.html

No comments:

Post a Comment

.