സംസ്ഥാനത്ത് 28 പുതിയ നഗരസഭകള്‍

....വികേന്ദ്രീകൃത ആസൂത്രണം ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന നഗര-ഗ്രാമാസൂത്രണ ബില്‍ അടുത്ത നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തില്‍ ... ... ..

Tuesday, June 11, 2013

Meet The Press in Soudi Arabia

JEDDAH – A minister from the southern Indian state of Kerala said that the government of Kerala will meet the travel expense of the stranded Keralites who wish to return home by taking advantage of the grace period.  Speaking to Saudi Gazette, Manjalamkuzhi Ali, Minister of Urban Development and Minority Affairs, said that the modus operandi for this was being finalized by the government. മന്ത്രിസഭയുടെ രണ്ടാം വാര്‍ഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് തിരുവനന്തപുരത്ത് നടത്തിയ വാര്‍ത്താ സമ്മേളനത്തിന്റെ വീഡിയോ ദൃശ്യം.    

No comments:

Post a Comment

.