സംസ്ഥാനത്ത് 28 പുതിയ നഗരസഭകള്‍

....വികേന്ദ്രീകൃത ആസൂത്രണം ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന നഗര-ഗ്രാമാസൂത്രണ ബില്‍ അടുത്ത നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തില്‍ ... ... ..

Monday, April 22, 2013

വരള്‍ച്ചയെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതില്‍ മലപ്പുറം ജില്ല മാതൃകയെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി

വരള്‍ച്ച നേരിടുന്നതിനായി മുന്‍കരുതല്‍ നടപടികള്‍ സ്വീകരിച്ചതില്‍ മലപ്പുറം ജില്ല ഇതര ജില്ലകള്‍ക്ക് മാതൃകയാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മന്‍ചാണ്ടി. മലപ്പുറത്ത് ജില്ലാ തല വരള്‍ച്ചാ ദുരിതാശ്വാസ അവലോകന യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി.
 2012 HmKÌv \men-\v Ie-Ivä-tdän tNÀ¶ tbmK-¯n PnÃbnse  Pet{kmXkpIfnse shffw XSªv \nÀ¯n Pe-\n-c¸v XmgmsX kq£n-¡m³ IÀa ]²Xn X¿m-dm-¡bncp¶p. CtX XpSÀ¶v Pn-Ã-bnse 15 t»m¡p-I-fn-em-bn 2935 Pe-kw-c-£W {]hr-¯n-I-fmWv 2012-þ13  sXmgn-ep-d¸v ]²-XnbnepÄs¸-Sp¯n Gsä-Sp-¯-Xv. CXn 535 F®w XmXv¡m-enI XS-b-W-I-fm-bn-cp-¶p. sk]vXw-_-dn \nÀamWw XpS-§nb XS-b-W-I-fn 507 F®w ]qÀ¯n-യാ¡n. hcĨ-bpsS ImTn-\yw Hcp ]cn-[n-hsc Ipd-¨-Xn-\mWv apJ-y-a-{´n-bpsS A`n-\-µ-\w. hcĨ ap³Iqട്ടി കണ്ട് പദ്ധതികള്‍ തയ്യാറാക്കിയത് ജില്ലയുടെ ജലക്ഷാമത്തിന്റെ കാഠിന്യം കുറച്ചു എന്നാല്‍ ഇതുകൊണ്ടുമാത്രം കാര്യമില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു  വരള്‍ച്ചയുടെ ചുമതലയുള്ള നഗരകാര്യ മന്ത്രി മഞ്ഞളാംകുഴി അലി, കലക്ടര്‍ എംസി മോഹന്‍ദാസ്, ജനപ്രതിനിധികള്‍ , ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ എന്നിവരെയും മുഖ്യമന്ത്രി അഭിനന്ദിച്ചു 
 Ignª A©v hÀj-§-fn Gähpw Ipdª Af-hn ag- e-`n-¨Xv 2012  emWv. AXn-\m Xs¶ ]pg-I-fn-seÃmw \oscm-gp¡pw Ipd-hmbn-cp-¶p. `qPe hIp-¸nsâ Iogn 28 Xpd¶ InW-dp-Ifpw 30 Ipg InW-dp-I-fpamWv PnÃ-bn-ep-f-f-Xv.- Ignª 10 hÀjs¯ IW-s¡-Sp-¯m CXn 17 F®-¯nepw Cu hÀjw `qPehnXm\w Xmgv¶Xmbn Is­-ണ്ട¯n. th§-c-bn-emWv hnXm\w Gähpw IqSp-X Xmgv¶n«pff-Xv. Ipg InW-dp-I-fn 23 F®-¯nepw Pe-hn-Xm\w Ipd-ªp. കുഴല്‍‍ കിണറുകളില്‍ s]cn-´Âa-®-bn-emWv Pe-hn-Xm\w Gähpw Xmgv¶-Xv. th\ cq£-am-b-tXmsS Xm]-\n-ebnepw hÀ[\-bp-­m-bn. Ignª aq¶v hÀjs¯ Xm]-\ne Xmc-X-ayw sN¿p-t¼mÄ Gähpw IqSp-X NqSv tcJ-s¸-Sp-¯n-bXv 2013 s^{_p-h-cn-bn-em-Wv- 39.5wc
 -hcĨ cq]-£-am-b-tXmsS Irjn-bv¡pw h³\m-i-ap-­m-bn. 125 slIväÀ s\ÂIr-jnbpw 15 slIvä-dn hmgbpw c­ണ്ടv slIvä-dn ]¨-¡-dnbpw ]qÀWambpw \in-¨p. ØnXn IqSp-X cq£-am-Im-Xn-cp-¶-Xv hnhn[ Øe-§-fn \nÀan¨ XS-b-W-Ifpw sdKp-te-ä-dp-Ifpw hn.-kn.-_n.-I-ളുംസ്ഥാപിച്ചു
 IpSn-sh-ff hnX-cW¯n\v ap³K-W\ \ÂIn-bm-hWw hcĨm Zpcn-Xm-izmk {]hÀ¯-\-§Ä \S-¸m-t¡-­-sX¶v അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. IpSn-sh-ffw hml-\-§-fn-se-¯n-¡p-¶-Xn\v ]©m-b-¯p-Ifpw PnÃm `c-W-Iq-Shpw ap³K-W\ \ÂI-W-sa¶v ap-J-y-a{´n \nÀtZ-in-¨p. CXn-\mbn ]©m-b-¯p-IÄ¡v X\Xv ^ണ്ട­n \n¶pw sNe-h-gn-¡m\pw PnÃm Ie-IväÀamÀ¡pw hm«À AtXm-dnänþP-e-tk-N\ hIp¸v FIvkn.-F-©n-\o-bÀamÀ¡pw ]c-am-h[n 20 e£w hsc sNe-h-gn-¡m\pw A\p-hmZw \ÂIn-bn-«pണ്ട-­v. hml\ hmSI kw_-Ôn¨ Imc-y-§-fnepw enan-äUv sS³UÀ \S-]-Sn-IÄ kzo-I-cn-¡mw. \S-]Sn{Ia-§-fn Cfhv hcp¯n kÀ¡mÀ \ÂInb kzmX-{´yw DtZ-ym-K-ØÀ Imc-y-£-a-ambn hn\n-tbm-Kn-¡-W-sa¶v apJ-y-a{´n Bh-i-y-s¸-«p.
hyh-kmb a{´n ]n.sI Ipªm-en-¡p-«n, hnZym-`ymk a{´n ]n.sI A_vZp-d-ºv, Sqdnkw a{´n F.]n A\nÂIp-amÀ, Irjn a{´n sI.]n taml-\³, dh\yq a{´n ASqÀ {]Im-iv, PnÃ-bnse Fw.-FÂ.F amÀ, PnÃm  പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സുഹറ മമ്പാട്, കലക്ടര്‍ എംസി മോഹന്‍ദാസ്, എസ് പി കെ സേതുരാമന്‍ തുടങ്ങിയവര്‍ സംബന്ധിച്ചു

http://www.mathrubhumi.com/malappuram/news/2243101-local_news-malappuram-%E0%B4%AE%E0%B4%B2%E0%B4%AA%E0%B5%8D%E0%B4%AA%E0%B5%81%E0%B4%B1%E0%B4%82.html

No comments:

Post a Comment

.