സംസ്ഥാനത്ത് 28 പുതിയ നഗരസഭകള്‍

....വികേന്ദ്രീകൃത ആസൂത്രണം ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന നഗര-ഗ്രാമാസൂത്രണ ബില്‍ അടുത്ത നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തില്‍ ... ... ..

Monday, April 1, 2013

സൌദിയിലെ പ്രവാസികളുടെ പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ചാനല്‍ ചര്‍ച്ചയുടെ പ്രസക്തഭാഗങ്ങള്‍
http://www.youtube.com/watch?v=vEn2mplctBI

No comments:

Post a Comment

.