സംസ്ഥാനത്ത് 28 പുതിയ നഗരസഭകള്‍

....വികേന്ദ്രീകൃത ആസൂത്രണം ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന നഗര-ഗ്രാമാസൂത്രണ ബില്‍ അടുത്ത നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തില്‍ ... ... ..

Wednesday, November 27, 2013

പാര്‍ട്ണര്‍ കേരള: ഡിസംബര്‍ 19, 20 തിയതികളില്‍ കൊച്ചിയില്‍

കൊച്ചി:(വാര്‍ത്താസമ്മേളനം) നഗരസഭകള്‍ക്കായുള്ള നിക്ഷേപ സംഗമം പാര്‍ട്ണര്‍ കേരള ഡിസംബര്‍ 19, 20 തിയതികളില്‍ കൊച്ചിയില്‍ നടക്കും. നിക്ഷേപകര്‍ക്ക് മുന്നില്‍ സമര്‍പ്പിക്കുന്നതിനായി 4000 കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതികള്‍ തയ്യാറായി.
 നഗരസഭകളുടെ ഭൂമിയില്‍ ഗുണകരമായ പദ്ധതികള്‍ക്കായി സ്വകാര്യ വ്യക്തികള്‍ പണം മുടക്കുന്നതാണ് പിപിപി പദ്ധതി. നിശ്ചിത കാലത്തേക്ക് കേന്ദ്ര, സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരുകളുടെ വ്യവസ്ഥകള്‍ക്ക് വിധേയമായി കരാര്‍ പ്രകാരം നടപടികള്‍. പദ്ധതിയുടെ സ്വഭാവം, സ്ഥലം, വരുമാനം എന്നിവ കണക്കാക്കിയാണ് കരാറിന്റെ കാലാവധി തീരുമാനിക്കുക. നിശ്ചിത വര്‍ഷത്തേക്ക് വരുമാനത്തിന്റെ നിശ്ചിത ശതമാനം നഗരസഭകള്‍ക്കും നിക്ഷേപകര്‍ക്കുമായി പങ്കിടാം. കാലാവധി തീരുമ്പോള്‍ പദ്ധതി പൂര്‍ണ്ണമായും നഗരസഭകളുടെ അധീനതയിലാവും. ഭാവിയില്‍ വലിയ വരുമാന സ്രോതസ്സായി ഈ പദ്ധതികള്‍ മാറും. വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വെബ്സൈറ്റ് സന്ദര്‍ശിക്കാം. www.partnerkerala.com

http://www.youtube.com/watch?v=mjhLEcSO30A&feature=youtube_gdata

1 comment:

.