സംസ്ഥാനത്ത് 28 പുതിയ നഗരസഭകള്‍

....വികേന്ദ്രീകൃത ആസൂത്രണം ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന നഗര-ഗ്രാമാസൂത്രണ ബില്‍ അടുത്ത നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തില്‍ ... ... ..

Wednesday, November 6, 2013

കൊല്ലം കുരീപ്പുഴയിലെ മാലിന്യങ്ങള്‍ നീക്കണമെന്ന ജനകീയാവശ്യത്തിന് ഉടന്‍ പരിഹാരമാവും

കൊല്ലം കുരീപ്പുഴയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കാത്ത മാലിന്യസംസ്കരണ കേന്ദ്രത്തില്‍ കുന്നുകൂടിയ മാലിന്യങ്ങള്‍ നീക്കം ചെയ്യാന്‍ നടപടി സ്വീകരിക്കുകയാണ്. പ്രദേശവാസികളുടെ ആവശ്യങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും കഴിഞ്ഞദിവസം അവിടെ സന്ദര്‍ശിച്ചപ്പോള്‍ കൂടുതല്‍ ബോധ്യപ്പെട്ടു. അവിടെ കുന്നുകൂടിയ മാലിന്യങ്ങള്‍ നീക്കം ചെയ്യാതെ മനോഹരമായ ആ തടാകത്തെ മോചിപ്പിക്കാനാവില്ല. കിണറുകളില്‍ ശുദ്ധജലം നിലനിര്‍ത്താനുമാവില്ല. പഴകിയ മാലിന്യങ്ങള്‍ നീക്കം ചെയ്യാന്‍ പൊതുജനം സഹകരിക്കാമെന്ന് ഏറ്റിട്ടുണ്ട്. അവിടെ ഉയര്‍ന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ പൂര്‍ണ്ണമായും പരിഗണിച്ച് മാലിന്യങ്ങള്‍ നീക്കം ചെയ്യാന്‍ ഉടന്‍ നടപടിയുണ്ടാവും. ഇതിനായി എല്ലാവരുടെയും സഹകരണം ഉണ്ടാവണമെന്നാണ് ആവശ്യപ്പെടാനുള്ളത്. 

No comments:

Post a Comment

.