സംസ്ഥാനത്ത് 28 പുതിയ നഗരസഭകള്‍

....വികേന്ദ്രീകൃത ആസൂത്രണം ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന നഗര-ഗ്രാമാസൂത്രണ ബില്‍ അടുത്ത നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തില്‍ ... ... ..

Thursday, November 14, 2013

ശിശുദിനാശംസകള്‍

ചാച്ചാജിയുടെ ഓര്‍മ്മകളില്‍ എല്ലാ കൂട്ടുകാര്‍ക്കും ശിശുദിനാശംസകള്‍ ...

No comments:

Post a Comment

.