സംസ്ഥാനത്ത് 28 പുതിയ നഗരസഭകള്‍

....വികേന്ദ്രീകൃത ആസൂത്രണം ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന നഗര-ഗ്രാമാസൂത്രണ ബില്‍ അടുത്ത നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തില്‍ ... ... ..

Saturday, November 16, 2013

വികസനത്തിന്‍റെ ഓളത്തില്‍ സ്നേഹസംഗമങ്ങള്‍

ഇന്ന് ആലിപ്പറമ്പില്‍ ....രണ്ടര വര്‍ഷത്തെ വികസനത്തിന്റെ അടയാളങ്ങള്‍ കാണിച്ചുകൊടുത്തു. ഇനിയും ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങള്‍ ചോദിച്ചറിഞ്ഞു. 16 കേന്ദ്രങ്ങളിലും ആളുകള്‍ വന്നു. തെരഞ്ഞെടുപ്പുകാലമല്ലാതിരുന്നിട്ടും ആവേശത്തോടെ വലിയ ആള്‍ക്കൂട്ടം. ഈ കൂട്ടായ്മ പ്രതീക്ഷിച്ചുതന്നെയാണ് സ്നേഹസംഗമം എന്ന പേരുനല്‍കിയത്. സഹപ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കും സ്നേഹസംഗമത്തില്‍ വന്നവര്‍ക്കും സംവദിച്ചവര്‍ക്കുമെല്ലാം നന്ദി...

No comments:

Post a Comment

.