സംസ്ഥാനത്ത് 28 പുതിയ നഗരസഭകള്‍

....വികേന്ദ്രീകൃത ആസൂത്രണം ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന നഗര-ഗ്രാമാസൂത്രണ ബില്‍ അടുത്ത നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തില്‍ ... ... ..

Monday, November 25, 2013

വെട്ടത്തൂരിലെ സ്നേഹസംഗമയാത്ര....

Sneha Sangama Yathra in Vettathur Panchayath
facebook: ali manjalamkuzhi

No comments:

Post a Comment

.