സംസ്ഥാനത്ത് 28 പുതിയ നഗരസഭകള്‍

....വികേന്ദ്രീകൃത ആസൂത്രണം ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന നഗര-ഗ്രാമാസൂത്രണ ബില്‍ അടുത്ത നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തില്‍ ... ... ..

Monday, November 18, 2013

അനുഗ്രഹങ്ങള്‍, സ്നേഹത്തില്‍ പൊതിഞ്ഞ നിവേദനങ്ങളും


No comments:

Post a Comment

.